ul. Skłodowskiej-Curie 25/3, 40-058 Katowice, Polska
+48 32 352 06 90
kontakt@socratesinvestment.pl

Tam gdzie inni się zatrzymują, my konsekwentnie idziemy dalej.

                                                                          

Geneza powstania:

Spółka Socrates Investment SA (dawniej: Secus Holding SA) utworzona została aktem notarialnym z dnia 22 października 2007 roku w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Kopernika nr 26, przed notariuszem Jackiem Wojdyło (akt notarialny Repertorium A nr 9032/2007). Spółka została wpisana dnia 18 stycznia 2008 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS 0000297384.
Zgodnie z postanowieniem z dnia 31 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenie spółki Secus Holding S.A. (obecnie Socrates Investment SA) z siedzibą w Katowicach ze spółką Secus Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Po połączeniu się spółek Spółka Secus Holding S.A. zmieniła nazwę na Socrates Investment S.A. zgodnie z postanowieniem z dnia 16 maja 2012 r. Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.Spółka Socrates Investment SA (dawniej: Secus Holding SA) utworzona została aktem notarialnym z dnia 22 października 2007 roku w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Kopernika nr 26, przed notariuszem Jackiem Wojdyło (akt notarialny Repertorium A nr 9032/2007). Spółka została wpisana dnia 18 stycznia 2008 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: KRS 0000297384.
Zgodnie z postanowieniem z dnia 31 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenie spółki Secus Holding S.A. (obecnie Socrates Investment SA) z siedzibą w Katowicach ze spółką Secus Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Po połączeniu się spółek Spółka Secus Holding S.A. zmieniła nazwę na Socrates Investment S.A. zgodnie z postanowieniem z dnia 16 maja 2012 r. Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt Wspólna Reprezentacja:

Socrates Investment Spółka Akcyjna dysponuje roszczeniami przeciwko Skarbowi Państwa oraz spółce PGE S.A. Roszczenia te wynikają z reprezentowania przez spółki z grupy Socrates Investment interesów ponad 20 tys. akcjonariuszy spółek sektora elektroenergetycznego (PGE SA oraz Tauron Polska Energia SA) w postępowaniach dotyczących nieprawidłowości związanych z konsolidacją sektora elektroenergetycznego.
W imieniu poszkodowanych Socrates Investment SA występuje na drogę sądową przeciwko Skarbowi Państwa oraz PGE SA z pozwem o odszkodowanie z tytułu niewłaściwego określenia zasad zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółek konsolidujących oraz zasad połączenia spółek PGE S.A. z PGE GiE S.A. Łączna wartość roszczenia odszkodowawczego przekracza 852 mln PLN.
Rozwijając tę działalność spółka powołała do życia projekt Wspólna Reprezentacja www.wspolnareprezentacja.pl

Postępowanie restrukturyzacyjne:

W drugiej połowie 2016 roku Spółka rozpoczęła działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia.
W dniu 28 października 2016 roku Spółka wysłała wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy. Postępowanie układowe zostało otwarte Postanowieniem Sądu z dnia 25 listopada 2016 roku.
Sąd wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli na 11 kwietnia 2016 roku. Podczas głosowania nad propozycjami restrukturyzacyjnymi wypracowanymi przez Zarząd 92,59 % wierzycieli, którzy wzięli udział w zgromadzeniu wyraziło zgodę na zawarcie układu, a 12 maja 2017 roku sędzia wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu.
W wymaganym terminie dwóch wierzycieli wniosło zażalenie na postanowienie o zatwierdzeniu restrukturyzacji. Po rozpatrzeniu sprawy przez Sąd Okręgowy zażalenia oddalono, co oznacza, że z dniem 12 maja 2017 roku prawomocnym stało się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Socrates Investment Spółka Akcyjna
ul. Skłodowskiej-Curie 25/3
40-058 Katowice

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000297384,
NIP: 954-26-21-720, zakładowy w wysokości 725.000,00 złotych